Kirjoituskutsu Työelämän tutkimus –lehden teemanumeroon 4/2020


”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ”

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ –teema haastaa pohtimaan työelämän kiperiä kysymyksiä monipuolisesti. Reiluus työelämässä viittaa sekä juridiseen että psykologiseen sopimukseen niistä ehdoista, joilla työtä tehdään. Onko työntekijällä riittävästi vaikutusvaltaa, jotta hän voi kantaa tehtäviin sisältyvän vastuun? Joustavatko työnantaja ja työntekijä siten, että kummatkin hyötyvät? Miten työelämän tasa-arvo toteutuu työelämässä niin sukupuolen, iän, aseman kuin muidenkin erojen osalta? Entä miten reiluus toteutuu globaalissa mittakaavassa?

Toimeentuloon riittävä työ viittaa keskeiseen yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen työmarkkinoiden tarkastelussa. Ansiot voivat jäädä niukoiksi esimerkiksi riittämättömien työtuntien tai toimeksiantojen takia. Toimeentuloa turvaavat järjestelmät eivät aina tunnista uusia ansainnan muotoja, jolloin keskeinen kysymys järjestelmien kehittämisestä turvaamaan toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa.

Palkitseva työ on osaamista hyödyttävää ja kehittävää, tyydytystä antavaa työtä. Se palkitsee niin työntekijöitä kuin työnantajiakin, sillä motivoitunut työntekijä on hyvä työntekijä. Pohjoismaisissa työelämäsuhteissa ja -käytännöissä työnantajan ja työntekijän kumppanuus on tuottanut hyviä tuloksia. Tämä myönteinen kehitys edellyttää jatkossakin aktiivista otetta ja tutkimusperustaista yhteistyötä.

Työelämän tutkimuspäivät ja Työelämän tutkimusyhdistys julkaisevat yhteistyössä teemanumeron ”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ”, joka jatkaa vuoden 2019 Työelämän tutkimuspäivien teeman käsittelyä. Teema kytkeytyy kansainvälisen työjärjestö ILO:n satavuotisjuhlaan. Vuoden 2020 teemanumero nousee tarpeesta koota yhteen aihepiirin monitieteellistä tutkimusta. Sen  tavoitteena on teeman tarkastelu monin eri lähestymistavoin, käsittein ja menetelmin. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Tasa-arvoinen työelämä
  • Työssäkäyvien köyhyys
  • Työn tekemisen minimiehdot
  • Yrittäjyys ja toimeentulo
  • Reilu johtajuus
  • Reiluus työuran eri vaiheissa
  • Työn mielekkyys ja merkityksellisyys
  • Työnantajien moninaisuus

Toivomme teemanumeroon artikkeleita ja muita kirjoituksia monilta eri tieteenaloilta. Työelämän tutkimus –lehti noudattaa vertaisarvointia. Vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaisemme katsauksia ja puheenvuoroja, lektioita sekä kirja-arvioita. Lisätietoja: vierailevat päätoimittajat Arja Haapakorpi (arja.haapakorpi@tuni.fi), Marjo Ylhäinen (marjo.ylhainen@uef.fi) sekä päätoimittajat Hanna-Mari Ikonen (hanna-mari.ikonen@tuni.fi) ja Tuija Koivunen (tuija.koivunen@tuni.fi).

Kirjoitusohjeet artikkeleiden abstraktille: Lähetä artikkelin työotsikko ja kuvaus artikkelin sisällöstä (ml. teoreettinen viitekehys, tutkimustehtävä ja –aineisto, menetelmät sekä keskeiset tulokset) sähköpostin liitetiedostona viimeistään 15.11.2019 osoitteeseen arja.haapakorpi@tuni.fi. Abstraktin pituus on noin 500 sanaa.

Aikataulu:

15.11.2019 mennessä työotsikko ja kuvaus artikkelin sisällöstä

15.12.2019 mennessä tieto teemanumeroon hyväksytyistä abstrakteista

31.3.2020 mennessä artikkelikäsikirjoitukset vertaisarviointiin

Huhtikuu-elokuu vertaisarviointiprosessi ja hyväksyttyjen artikkelien viimeistely

Syksy 2020 teemanumero julkaistaan

Muita tekstejä voi tarjota toimittajille 31.8.2020 asti.

Vastaa